PIT-2 a zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia

Ważna informacja dla pracowników i pracodawców dotycząca PIT-2

W ostatnich dniach zaobserwować można było duży „ szum medialny” wokół oświadczenia PIT-2. Jest to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Oczywiście złożenie tego formularza w 2022r. przez nowo zatrudnionych pracowników jest bardzo ważne z uwagi na możliwość uwzględnienia przy wyliczaniu miesięcznego wynagrodzenia 1/12 kwoty zmniejszającej ( w 2022r. to kwota 425,00 zł. miesięcznie, tj. 30 000,00×17%/12) . PIT-2 winno być złożone przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia pracownika, a jego ważność nie kończy się z końcem roku podatkowego. Oznacza to, że jeżeli pracownik złożył już takie oświadczenie w latach poprzednich, jest ono nadal aktualne i nie ma potrzeby składać go ponownie. Trzeba także pamiętać o tym, że PIT2 można złożyć bądź wycofać w każdym momencie, z mocą obowiązywania od najbliższej wypłaty wynagrodzenia. Inną sprawą jest świadomość konsekwencji złożenia PIT-2 np. w sytuacji uzyskiwania dochodów z więcej niż jednego źródła.

Udostępnij