You are currently viewing Składki ZUS 2021

Składki ZUS 2021

Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy na 2021r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wreszcie poznaliśmy podstawę naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2021 oraz wysokość tej składki. W czwartek, 21 stycznia 2021r. Prezes GUS ogłosił, że w czwartym kwartale ub. roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5656,51 zł. Tak więc minimalna podstawa naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, stanowiąca 75% tej kwoty, wyniesie 4242,38 zł.

Nieco wcześniej, bo już 10 grudnia 2020r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosił minimalną podstawę naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Stanowi ona 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i w roku 2021 będzie wynosić 3155,40 zł.

Składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób współpracujących, u których roczny przychód w ub. roku przekroczył 120 tys. zł. i zatrudniających maksymalnie 9 ubezpieczonych wynoszą:

1380,18 zł. – suma składek bez składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,

1457,49 zł. – suma składek wraz ze składką na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby współpracujące, mające prawo do tzw. małego zus-u będą w br płacić składki na ubezpieczenia społeczne od kwoty stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia tj. od 840,00 zł. Ich składki wyniosą:

627,01 – suma składek bez składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i FP (przedsiębiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczenia),

647,59 – suma składek wraz ze składką na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i bez składki na FP (przedsiębiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczenia).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby współpracujące, mające prawo do tzw. „Ulgi na start” opłacają wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne tj. 381,81 zł.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby współpracujące, u których roczny przychód w ub. roku nie przekroczył 120 tys. zł. i spełniający pozostałe warunki, mają prawo do tzw. „Małego Zus Plus”. Aby móc z tego skorzystać trzeba :

  • do 01 lutego 2021r. wyrejestrować się z ubezpieczeń na druku ZWUA z dotychczasowym kodem i zarejestrować się na druku ZUA z odpowiednim kodem np. 0592.., 0590.
  • do 15 lutego złożyć deklarację RCA cz.II lub DRA cz.II .

Dodaj komentarz