pexels-ylanite-koppens-796603

Ważna informacja – dot. umów o dzieło

Z dniem 01.01.2021 na płatników składek oraz osoby fizyczne, które zleciły wykonanie dzieła na mocy umowy o dzieło, nałożono obowiązek zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji dotyczących zawartych umów. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:

•zawarto z własnym pracownikiem,

•będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,

•zawarto z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności,

•zawarto z zamawiającym będącym podmiotem lub jednostką organizacyjną (fundacją, stowarzyszeniem, spółką prawa handlowego, itp.) i nie będącym dotąd płatnikiem składek tzn. nie zgłaszającym nikogo do ubezpieczeń społecznych.

Informacje dotyczące zawartych umów należy zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu RUD, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.Druk RUD musi zawierać:

w bloku I – dane identyfikacyjne oraz adresowe zamawiającego,

w bloku II – dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarta została umowa o dzieło ( wykonawcy ),

w bloku III – informację o zawartych umowach (daty zawarcia, daty wykonywania oraz liczbę zawartych umów).Formularz RUD można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych

Udostępnij